I den nyaste upplagan av Svenska skrivregler (2017) redogörs för första gången mer ingående för s-plural som ett böjningsalternativ för substantiv i svenskan. Redan innan den nya upplagan kom ut väckte beskedet om att s-plural skulle behandlas i skrivreglerna en del reaktioner. Vissa ansåg att språkvårdarna därmed hade gett upp och öppnat portarna för engelskan, medan andra välkomnade beskedet och konstaterade att det var på tiden att språkvården gav klara besked om hur språkbrukarna ska hantera s-plural i svenskan. Bruket av s-plural är visserligen ingen nyhet i svenskan men klart är att bruket har ökat under de senaste åren i takt med det tilltagande antalet lånord från engelskan.

Svårhanterlig pluralform

I svenskan används s-plural främst för engelska ord och andra lånord där det råder en osäkerhet kring böjningen. Språkvården rekommenderar fortfarande att det är bäst att undvika s-plural i svenskan alltid när det är möjligt, åtminstone i formella texter. Huvudargumentet för detta är att s-pluralen är svårhanterlig i bestämd form. Ett ord som t.ex. gangster kan visserligen fungera med böjningsformen med -s i obestämd form plural, dvs. gangsters, men genast när vi behöver använda den bestämda formen av pluralen uppstår problem: ganstersna, ganstersarna?

Enkät om plural-s

I september 2018 publicerade Institutet för de inhemska språken en enkät på Facebook och Twitter. Enkäten omfattade fem substantiv i grundform som vi bad testdeltagarna böja i plural. Inga förhandsalternativ gavs utan den som deltog i testet skulle själv skriva in den form som kändes naturligast. De ord som ingick i testet var: avokado, smoothie, youtuber, designer och emoji. Av dessa ingår alla utom det rent engelska youtuber i Svenska Akademiens ordlista. De allra flesta svarade genom att uppge endast en böjningsform, men i vissa svar förekom flera alternativ, ibland med kommentarer om när de olika varianterna används.  

Enkäten låg ute på webbplatsen en knapp vecka och besvarades av 91 personer. De flesta som deltog i enkäten var finländare. En fjärdedel uppgav att de bor i Sverige och några enstaka att de bor i något annat land än Finland eller Sverige.

Även om enkäten var mycket begränsad både till utformning och spridning visade resultaten ändå på så intressanta tendenser att det är orsak att titta lite närmare på dem. Svaren har inte delats upp i finlandssvenska och sverigesvenska samt övriga, utan alla svar ingår i redovisningen över resultaten.

Avokado – finlandssvenskt böjningsmönster syns

Ordet avokado och andra likande ord som slutar på obetonad vokal passar inte in i vårt vanliga svenska böjningsmönster och de förekommer därför ofta med s-plural. I Svenska skrivregler nämns att s-plural ibland används för ord av just den här typen, t.ex. policy och mango.

Ordet avokado finns i Svenska Akademiens ordlista (SAOL 2015) där pluralformen avokador anges. Att det just är avokador som är den rekommenderade pluralformen är helt i enlighet med principen att ord som slutar på obetonat -o ofta får pluraländelsen -r eller möjligen -er (formen avokadoer är därför också tänkbar) när de väl etablerat sig i svenskan, t.ex. videor, silor och mangor.

Enkätsvaren fördelade sig så här:

 

avokadon42 %
avokador29 %
avokado11 %
avokados9 %
avokadosar3 %
avokadofrukter3 %
avokadoer2 %
avokadons1 %

Klart vanligast var alltså avokadon, som 42 procent uppgav sig använda. Formen avokadon representerar ett relativt vanligt böjningsmönster i svenskan i Finland, ett mönster som så gott som inte alls förekommer i Sverige. Den avviker från den grundläggande principen för pluralböjning i svenskan, dvs. att ett ord som har n-genus i regel aldrig kan ha ändelsen -n i plural. Eftersom avokado är ett n-ord, en avokado, och således böjs avokadon i bestämd form singular, kan den obestämda pluralformen rimligtvis inte lyda avokadon. Den här principen för pluralböjningen är alltså inte alls lika starkt förankrad bland finlandssvenskar som bland sverigesvenskar. Finlandssvenskar avviker ofta från principen, i synnerhet i talspråket. Detta gäller till exempel direktlån från finskan, som pipo och kaveri, som blir pipon och kaverin i plural, men också svenska ord som slutar på obetonad vokal, t.ex. bastu och sambo, som blir bastun och sambon i plural. Det här böjningsmönstret ligger så nära till hands för finlandssvenskar att det så att säga slår ut s-pluralen. I enkäten var det endast 9 procent som uppgav formen avokados och 3 procent angav att de använder hybridformen avokadosar (dvs. en blandning av både engelsk s-plural och svenskt böjningsmönster).

I undersökningen var smoothie ett av de ord som de flesta böjde med plural-s: smoothies.
I undersökningen var smoothie ett av de ord som de flesta böjde med plural-s: smoothies.

Smoothies är klart vanligast

Ordet smoothie finns numera också i SAOL. Som böjningsinformation anges där: ”smoothier hellre än smoothies”. Den engelska formen nämns alltså, men den rekommenderas inte i första hand.

Bland de som svarade på enkäten dominerade den engelska böjningsformen klart här − nästan 60 procent uppgav att de använder smoothies. Knappt en femtedel (19 procent) uppgav att de använder formen smoothier, som är den rekommenderade formen. Hybridformen smoothiesar var ett alternativ för 3 procent. Sammanlagt uppgav 13 procent den ”finlandssvenska” böjningsformen smoothien, inklusive varianterna smoothin och smoothiin.

 

smoothies59 %
smoothier19 %
smoothien11 %
smoothie5 %
smoothiesar3 %
smuttisar1 %
smoothin1 %
smoothiin1 %

Youtuber – s-plural och svenskanpassning

Ordet youtuber ingår i motsats till de övriga orden i enkäten inte i SAOL. Ordet fanns med på Språkrådets nyordlista 2015 med förklaringen: ”Person som ägnar sig åt att lägga upp filmer på Youtube, ofta i en sådan omfattning att det kan ses som ett yrke (2005). Den youtuber som har flest visningar totalt är svenska Pewdiepie med över 10 miljarder.”

En svenskanpassad variant av ordet, nämligen youtubare, togs upp på Språkrådets webbplats redan i mars 2007 men den har inte slagit igenom på bred front. Intressant är ändå att trots att det var formen youtuber som erbjöds för böjning i enkäten valde nästan 30 procent att omforma ordet till youtubare i plural. En kreativ försvenskad version, youtubrar, analogt med t.ex. jumper-jumprar, var ett alternativ för 7 procent, medan 18 procent, det vill säga en knapp femtedel, valde att inte böja ordet alls. Drygt 40 procent tog ändå till böjning med engelskt plural-s och angav formen youtubers. Formen youtubaren får väl betraktas som en finlandssvensk variant här; den formen angavs av 4 procent av deltagarna i enkäten.

 

youtubers41 %
youtubare28 %
youtuber18 %
youtubrar7 %
youtubaren4 %
youtubenissar1 %
youtuberna1 %

 

Över hälften använder designers

Substantivet designer har länge funnits i svenskan. SAOL:s rekommendation för pluralböjningen lyder: ”designer hellre än designers”. På Språkrådets webbplats konstateras: ”Vi rekommenderar designer, designern, flera designer, designerna, om man nu inte tycker att det blir enklare att använda formgivare.” Trots rekommendationerna att använda designer i plural var det ändå drygt hälften som uppgav att de använder designers. Drygt en fjärdedel uppgav att de använder den rekommenderade formen designer medan 13 procent valde en form som visserligen inte finns i ordböckerna, men som är analog med andra liknande ord, t.ex. container-containrar, alltså designrar. Alternativordet formgivare var det svar som endast ett fåtal uppgav och en person konstruerade därtill den kreativa varianten designfolk i sitt svar.

 

designers53 %
designer26 %
designrar13 %
designare3 %
formgivare3 %
designfolk1 %
designersar1 %

 

Emojier dominerar

Det sista ordet i enkäten, emoji, som används om så kallade känsloikoner och smilisar framför allt i sociala medier, finns också med i SAOL. Där ges pluralformen emojier. Samma form rekommenderas av Språkrådet i Frågelådan, men samtidigt konstateras där att ”Det är också vanligt med plural-s (flera emojis) och ibland används pluralformen emojisar (särskilt i bestämd form, emojisarna).”

I svaren förekommer också mycket riktigt alla dessa alternativ. Vanligast är den rekommenderade formen, emojier, som drygt en tredjedel av svaren innehöll. Därefter följer den engelska formen emojis (28 procent). Formen emojisar förekom i 8 procent av fallen. Här fanns också en rätt stor grupp som valde det finlandssvenska böjningsmönstret, dvs. formen emojin (22 procent). Här hade det varit intressant att kunna skilja åt de finlandssvenska och de sverigesvenska svaren. Min uppfattning är att emojisar är klart vanligare bland sverigesvenskar medan finlandssvenskar föredrar formen emojin.

Man kan också märka en viss osäkerhet i böjningen av emoji i plural över huvud taget, eftersom svarsalternativen var rätt många: emojir, emojer och emojar/emojiar.

 

emojier34 %
emojis28 %
emojin22 %
emojisar8 %
emojir2 %
emojer2 %
emoji2 %
emojar1 %
emojiar1 %

 

Böjningsmönstret varierar

Resultatet av den här enkäten är förstås endast ungefärligt på grund av det lilla formatet. Det man kan konstatera med säkerhet är i varje fall att ”det varierar”. S-pluralen förekommer i viss utsträckning, och för vissa ord ligger s-pluralen närmare till hands än för andra. I svenskan i Finland verkar s-pluralen åtminstone när det gäller vissa ord konkurrera med det särfinlandssvenska böjningsmönstret, ett mönster vi finlandssvenska språkvårdare avråder från eftersom det avviker från de helt grundläggande böjningsreglerna för svenska substantiv.

För vissa ord ligger s-pluralen närmare till hands än för andra.

Man kan fråga sig varför det särfinländska mönstret syns så tydligt för just avokado, men knappt alls när det gäller ordet smoothie. Förklaringarna kan förstås vara många och en orsak kan t.ex. vara att avokado till sin form liknar många andra ord där finlandssvenskar ofta tillämpar avvikande böjning, t.ex. många hobbyn, sambon och storyn. En fjärdedel av de svarande uppgav att de bor någon annanstans än i Finland, dvs. framför allt i Sverige. Jag antar att resultatet hade visat en ännu tydligare övervikt för formen avokadon för finlandssvenskarna, respektive avokados och avokadosar för sverigesvenskarna, om de olika grupperna hade separerats utifrån boningsort.

Att smoothies är en såpass utbredd böjningsform kan för sin del möjligen bero på att ordet är så tydligt engelskt och att det är en pluralform som ofta möter språkbrukarna, också de finlandssvenska, i de sociala medierna och i olika webbforum − det är något av ett modeord och det skrivs mycket om recept på smoothies, det görs reklam för smoothies och så vidare.