Fråga: I rikssvensk radio och TV hör man nu­mera ofta uttryck som ”vi har kunnat sett”, ”man hade kunnat trott” och ”det är folk som fått gått hem”. Kan detta nya drag accepteras i korrekt svenskt språkbruk?

Svar: Bruket av dubbla supinumformer är inget nytt drag i svenskan, utan förekom tvärtom redan i fornsvenskan. Det har dock genom tiderna be­traktats som talspråkligt och informellt och därför inte önskvärt i formellare sammanhang, i synnerhet i skriftspråket. Som en följd av att skriftspråket har börjat närma sig talspråket, har bruket av dubbla supinumformer, t.ex. ”kunnat sett” och ”fått dragit”, blivit vanligare såväl i tal som i skrift, men det anses fortsättningsvis höra till en lägre stilnivå och borde därför undvikas i formellare sammanhang, t.ex. i etermedierna och i skriven svenska.