Den nya bibliografiska databasen Finna är en bibliografi över språkvetenskaplig forskning som behandlar svenska som modersmål i Finland. Den har tillkommit genom Språkvetenskapliga nämnden vid Svenska litteratursällskapet i Finland.

Finna omfattar monografier och artiklar om svenska språket i Finland, dvs. det svenska allmänspråket i Finland, finlandssvenska dialekter, slang, talspråk, tvåspråkighet m.m. Även populärvetenskapliga artiklar skrivna av forskare ingår, liksom artiklar om enskilda ord. Forskning av allmänsvensk eller allmän språkvetenskaplig karaktär har tagits med då materialet till stor del varit finlandssvenskt. Recensioner ingår inte, förutom längre recensionsartiklar.

Bibliografin gäller svenska som modersmål och följaktligen ingår ingen litteratur om svenska som andraspråk i Finland, inte heller språkbad. Namnforskning omfattas inte heller av denna bibliografi. Databasen omfattar tiden fram till år 2001. Databasen återfinns på adressen www.sls.fi/finna/finna.htm.