Svenska folkskolans vänners Brobyggarpris på 10 000 euro har i år gått till Pirkko Nuolijärvi. Som direktör för Institutet för de inhemska språken (tidigare Forskningscentralen för de inhemska språken), medlem av språklagskommittén och aktiv språkpolitisk opinionsbildare har Pirkko Nuolijärvi alltid framhållit att svenskan är det ena av våra nationalspråk och arbetat för att bevara eller stärka dess ställning. Detta har hon gjort både internt inom Forskningscentralen, i samarbetet med myndigheter och institutioner i Finland och som aktör inom det nordiska och europeiska språksamarbetet, bl.a. Nordiska ministerrådets språkpolitiska grupp.

Tack vare Pirkko Nuolijärvi har många kolleger och samarbetspartner fått en mer positiv syn på den finländska tvåspråkigheten och nyttan av den. Samtidigt har Pirkko Nuolijärvi lyft fram finskans betydelse i Sverige och i det nordiska samarbetet, och på det viset varit en dubbel brobyggare.