Dan Åkerlund disputerade i pedagogik i januari vid pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi. Dan Åkerlunds avhandling heter Elever syns på nätet – multimodala texter och autentiska mottagare. (avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Utgångspunkten för Åkerlunds avhandling har varit att alla elever inom några år kommer att ha en dator av något slag som sitt främsta redskap i skolan. Med den digitala tekniken får elever och lärare tillgång till en mångfald nya resurser och i det forskningsprojekt som avhandlingen beskriver ligger fokus på elevers nya möjligheter att skapa multimodala texter och att kommunicera med andra i klassrummet och utanför skolan. Dan Åkerlund har följt fyra mellanstadieklasser under lite mer än ett år, klasser som har fotograferat, bloggat och haft kontakt med andra klasser och elever med hjälp av Skype. Empirin kommer från enskilda intervjuer, gruppintervjuer, enkäter, analyser av blogginlägg och från observationer.

Den övergripande forskningsfrågan har handlat om att försöka förstå hur elever uppfattar de här nya uttryckssätten och kommunikationen på nätet och hur förutsättningarna för lärande ser ut i en skola som använder den nya tekniken på detta sätt. 

Det som utmärkt de mer kommunikativa arbetssätten där eleverna bloggat om sitt skolarbete och när de haft kontakt med elever på en annan skola, har varit att eleverna i hög utsträckning fått autentiska mottagare för sitt skolarbete. Utifrån detta resultat har en modell skapats där graden av verklighetsanknytning i olika skoluppgifter går att analysera.

Det går också att se att fotografierna som eleverna tagit och använt i sin publicering på nätet och i kommunikationen med andra elever har fått en helt annan innebörd och använts på ett helt annat sätt än de teckningar som eleverna tidigare varit hänvisade till när de velat kommunicera med bilder. Även här har en modell tagits fram för att synliggöra detta förhållande.