Strejker och arbetskonflikter handlar den termlista som FackTerm – arbetsmarknadens svenska språknämnd – har samman­ställt. Vi har försökt ta med så många uttryck som möjligt väl medvetna om att en termlista aldrig kan bli heltäckande. Vi står inför en avtalsrörelse vårvintern 2000 och vissa ”vanligtvis välunderrättade källor” låter förstå att konflikttermlistan kommer att behövas. Efter avtalsrörelsen finns det med till visshet gränsande sannolikhet minst ett nytt ord eller uttryck att försöka hitta en svensk motsvarighet till.

Vi vill framhålla att konflikttermlistan är avsedd för personer som översätter till eller skriver på svenska. Listan kan inte förbehållslöst användas andra vägen och vi är medvetna om att en del av de finska termer vi tar upp inte rekommenderas. Vi har dock utgått från att vi måste få med ord som kan förekomma och högst antag­ligt också förekommer i texter om arbetsmarknaden och vi vill därför inte stryka ett ord bara för att det inte rekommenderas som finsk term.

Det vanliga är att vi som skriver på svenska har svårt att hitta adekvata uttryck på vårt modersmål till termer och begrepp på finska. Detta fenomen förekommer naturligtvis också i motsatt riktning. Ett sådant är det utmärkta svenska ordet mangla. Det finska uttrycket sitkeät neuvottelut rekommenderar vi översätts med mangling eller utdragna/långa/segslitna förhandlingar. Vilket – om det finns något – finskt ord eller uttryck kunde då lämpligen motsvara mangla? Neuvotella betyder ’förhandla’, så det går inte.

FackTerm tar gärna emot förslag till översättning av mangla samt förstås kommentarer, för­slag, kompletteringar, rättelser till ordlistan. Skicka dem till vår sekreterare Kesia Sjövall med e-post: kesia.sjovall@kuntaliitto.fi

Förkortningar och förklaringar:

även    ord som föregås av även kan användas men rekommenderas inte i första hand

ibl.      ibland

vard.   vardagligt

def.     definition

jfr       jämför hänvisar till synonymer

 

A

alkamisajankohta      begynnelsetidpunkt; begynnelsedag; ofta konflikt­                                åtgärden (t.ex. strejken) börjar, bryter ut, inleds; strejkstart

alkuperäinen työtaistelu      primärkonflikt

antaa lakkovaroitus      varsla om strejk, lägga strejkvarsel

antaa varoitus      varsla, utfärda varsel

avoin selkkaus      öppen konflikt

B

boikotoida      bojkotta

boikotoiminen, boikotointi      bojkottning  

boikotti      bojkott def. organiserad vägran att ta befattning med någon eller något i påtryckningssyfte

boikottitoimenpide, boikottitoimi      bojkottåtgärd, bojkottaktion

E

eturiita      intressetvist

eturistiriita      intressekonflikt

H

hakukielto, hakusaarto      ansökningsförbud, ansökningsblockad def. fackorganisation uppmanar sina medlemmar att inte söka vissa tjänster/befattningar/arbeten

hidastaa      maska (jfr jarruttaa)

hidastus      maskning, maskningsaktion def. konfliktåtgärd i form av avsiktlig sänkning av arbetstempot (jfr jarrutus, italialainen lakko)

hyvityssakko      böter, plikt (i lag), oftastrejkböter

I

istumalakko      sittstrejk def. arbetsnedläggelse då anställda inte utför något arbete men stannar kvar på arbetsplatsen

 

italialainen lakko      maskning(jfr hidastus, jarrutus)

J

jarruttaa      maska (jfr hidastaa)

jarrutus      maskning, maskningsaktion (jfr hidastus, italialainen lakko)

julistaa lakko alkaneeksi      utlysa strejk

julistaa saarto alkaneeksi      försätta i/förklara i/utfärda blockad

julistaa työsulku      lockouta

järjestäytyä      organisera sig

järjestölakko      laglig strejk (jfr laillinen lakko)

järjestötoimenpide, järjestötoimi      facklig åtgärd, facklig aktion

K

kannatuslakko      sympatistrejk, även solidaritetsstrejk (jfr tukilakko, myötätuntolakko, solidaarisuuslakko)

kariutua      stranda (t.ex. förhandlingarna har strandat)

keskuslakkotoimikunta      central strejkkommitté

kiistakysymys      tvistefråga, stridsfråga, kontrovers (jfr riitakysymys)

korpilakko      vild/olaglig/olovlig(Sv.)/otillåten strejk def. strejk som inte har varslats i enlighet med lagstiftning eller strider mot gällande kollektivavtal (jfr laiton lakko)

korpilakkoilu      vilda strejker

L

laajentaa lakkoa etc.      utvidga, trappa upp strejk etc.

laillinen lakko      laglig strejk (jfr järjestölakko)

laiton lakko      olaglig/olovlig (Sv.)/vild/otillåten strejk (jfr korpilakko)

lakko      strejk, strejkaktion def. arbetsinställelse i syfte att utöva påtryckningar på arbetsgivaren, vanligen organiserad av fackförbund

lakkoaalto      strejkvåg

lakkoase      strejkvapen

lakkoavustus      strejkunderstöd def. pengar som ett fackförbund betalar sina strejkande medlemmar

lakkoehto, lakkoklausuuli      strejkklausul

lakkoilija, lakkolainen      en strejkande, ävenstrejkare

lakkoilla      strejka

lakkoilmoitus      strejkvarsel

lakkoilu      strejk(er), även strejkande

lakkojohtaja      strejkledare

lakkojohto;      strejkledning;

– paikallinen      – lokal

– alueellinen      – regional

– keskus-      – central

lakkojärjestö      a) strejkande förbund, förbund som utlyst strejk, förbund i strejk (jfr lakkoliitto)

      b) strejkorganisation, strejkapparat (jfr lakko-organisaatio)

lakkokassa      strejkkassa

lakkokenraali (vard.)      strejkgeneral (vard.), strejkledare

lakkokielto      strejkförbud

lakkokokous      strejkmöte

lakkolaina      strejklån

lakkoliike      strejkrörelse

lakkoliitto      strejkande förbund, förbund som utlyst strejk, förbund i strejk (jfr lakkojärjestö)

lakkolupa      strejklov, lov att strejka def. tillstånd att strejka

      som centralorganisation ger enskilt förbund

lakko-ohje      strejkanvisningar, strejkdirektiv

lakko-oikeus      strejkrätt, rätt att strejka

lakko-organisaatio      strejkorganisation, strejkapparat (jfr lakkojärjestö)

lakkopäätös      strejkbeslut, beslut om strejk

lakkorahasto      strejkfond

lakkoraja      strejkgräns

lakkorintama      strejkfront

lakkosakko      strejkböter

lakkotanssiaiset      strejkdans

lakkotilanne      strejkläge, strejksituation, ibl.strejk

lakkotoimikunta      strejkkommitté

lakkovahti      strejkvakt

lakkovalmius      strejkberedskap

lakkovaroitus      strejkvarsel, varsel om strejk

lakkovartio      strejkvakter

lakkovero      strejkskatt

lakonalainen      strejkbelagd, strejkdrabbad, uttagen i strejk; som berörs/omfattas av strejk; t.ex. strejkbelagt arbete, strejkdrabbat företag

lakonlopettamissopimus      avtal om återgång till arbetet

lakonmurtaja, lakonrikkoja      strejkbrytare

lakonmurtaminen      strejkbryteri

lakonuhka, även lakkouhka      strejkhot; ibl. strejkrisk, risk för konflikt

lopullinen tarjous      slutbud

luvaton työtaistelutoiminta      olaglig/olovlig (Sv.)/otillåtenkonfliktåtgärd

lykätä lakko      flytta fram, skjuta upp strejk (jfr siirtää lakko)

M

mennä lakkoon      gå (ut) i strejk, strejka, börja strejka

myötätuntolakko      sympatistrejk, även solidaritetsstrejk (jfr tukilakko, kannatuslakko, solidaarisuuslakko)

myötätuntosaarto      sympatiblockad

myötätuntosulku      sympatilockout

myötätuntotoimenpide,

myötätuntotoimi      sympatiåtgärd, sympatiaktion

N

neuvotella      förhandla, överlägga

neuvottelija      förhandlare

neuvottelu      förhandling, överläggning

neuvottelu, sitkeä      mangling; utdragna/långa/segslitna förhandlingar

O

olla lakossa      strejka

osittainen      begränsad, partiell; t.ex. begränsad/partiell arbetskonflikt, strejk, lockout e.d. (jfr rajoitettu)

P

paikallinen lakko      lokal strejk

painostuskeino      påtryckningsmedel

pakkosovittelu      tvångsmedling

pakote      sanktion

palkkakiista, palkkariita      lönetvist

palkkasulku, palkkojen

jäädyttäminen, palkan-

korotuskielto      lönestopp

perintäsaarto, även perimissaarto      indrivningsbojkott def. arbetsgivaren vägrar bära upp löntagarnas medlemsavgifter till facket

piirisovittelija      distriktsförlikningsman

pistelakko      punktstrejk def. strejk inriktad endast på vissa nyckelfunktioner eller nyckelföretag (jfr täsmälakko)

poikkeuslaki      undantagslag

porrastettu lakko      strejk som utvidgas stegvis/trappas upp

R

rajoitettu      begränsad, partiell t.ex. begränsad/partiell arbetskonflikt, strejk, lockout e.d.(jfr osittainen)

rajoittaa lakko-oikeutta      begränsa, inskränka strejkrätten

riidanalainen      omtvistad, tviste-, tvistig

riita      tvist

riitakysymys      tvistefråga, stridsfråga, kontrovers (jfr kiistakysymys)

riitapuoli      part, tvistande part, part i en konflikt

riitauttaa      bestrida, göra stridig def. hänskjuta en lokal tvistefråga till följande instans

rikkuri      -brytare, ofta strejkbrytare

ryhtyä lakkoon      gå (ut) i strejk, strejka, börja strejka

ryhtyä työtaisteluun      ta konflikt, vidta/tillgripa konfliktåtgärder

S

saarron rikkuri      blockadbrytare

saarto      blockad def. konfliktåtgärd där ett fackförbund uppmanar sina medlemmar att inte utföra vissa uppdrag eller sköta vissa uppgifter

saartovaroitus      blockadvarsel, varsel om blockad

sanktio      sanktion

selkkaus      konflikt, arbetskonflikt (jfr työselkkaus)

siirto-oikeus      rätt att flytta fram/skjuta upp/senarelägga (t.ex. konfliktåtgärder)

siirtää lakko      flytta fram, skjuta upp strejk (jfr lykätä lakko)

solidaarisuuslakko      sympatistrejk även solidaritetsstrejk (jfr tukilakko, kannatuslakko, myötätuntolakko)

sopimusriita      avtalstvist

sovinto, sovinnonteko      förlikning, medling

sovintoesitys, -tarjous      medlingsbud, medlingsförslag, förlikningsförslag,

      förlikningsbud, kompromissförslag

sovintomenettely      förlikning(sförfarande), medlingsprocedur,

      medling(ssätt)

sovitella      medla, jämka

sovittelija      förlikningsman, medlare

sovittelijan tarjous      medlarbud

sovittelu      förlikning, jämkning, medling

sovitteluehdotus      medlingsbud, medlingsförslag, förlikningsförslag, förlikningsbud, jämkningsförslag, kompromissförslag

sovittelulautakunta      förlikningsnämnd

sovitteluratkaisu      medlingsresultat, lösning, kompromiss(lösning)

sovitteluyritys      medlingsförsök, försök till medling/jämkning/förlikning

suojelutyö      skyddsarbete def. arbete som måste utföras också under strejk för att t.ex. fara för människor eller djur eller skada på anläggningar skall kunna avvärjas

suurlakko      storstrejk

T

tarjous      bud, förslag

torjua      avvärja

tukilakko      sympatistrejk, även solidaritetsstrejk def. strejk för att stödja andra löntagare som är indragna i en arbetskonflikt(jfr kannatuslakko, myötätuntolakko, solidaarisuuslakko)

tukitoimi      sympatiaktion, stödaktion, solidaritetsaktion, stödåtgärd, sympatiåtgärd

tulkintakiista, tulkintariita,

tulkintaerimielisyys      tolkningstvist

tunnustella      göra en trevare, sondera

tunnustelu      trevare, sondering

työhönpaluu      återgång till arbetet

työmarkkinaselkkaus      arbetsmarknadskonflikt

työnseisaus      a) arbetsinställelse (vid organiserad konfliktåtgärd), def. konfliktåtgärd på arbetsmarknaden i form av strejk eller lockout

      b) arbetsnedläggelse; lägga ner arbetet (vid spontan strejk)

työrauha      arbetsfred def. tillstånd på arbetsmarknaden när konfliktåtgärder inte förekommer

työrauhan rikkominen      brott mot arbetsfred, arbetsfredsbrott

työrauhavelvoite, työrauhavelvollisuus      fredsplikt def. skyldighet att inte vidta konfliktåtgärder under pågående avtalsperiod

työriita, työkiista      arbetstvist def. meningsskiljaktighet som rör förhållandet mellan arbetsgivare och anställda eller tolkning av avtal

työselkkaus      arbetskonflikt, konflikt def. akut motsättning mellan arbets­tagare och arbetsgivare som tar sig uttryck i eller leder till konfliktåtgärder, vanl. strejk eller lockout (jfr selkkaus)

työsulku, även työnsulku      lockout def. konfliktåtgärd som vidtas av arbetsgivare och som består i att de anställda utestängs från arbetsplatsen

työsulkuvaroitus      lockoutvarsel, varsel om lockout

työtaistelu      arbetskonflikt, konflikt, stridsåtgärd(er) def. åtgärd som tillgrips vid arbetstvist; övergripande  term för strejk, lockout, blockad, bojkott m.m.

työtaistelu-      konflikt-, strids-

työtaisteluohjeet      strejkanvisningar, strejkdirektiv

työtaisteluoikeus      konflikträtt

työtaistelurahasto      konfliktfond, strejkfond

työtaistelutoimenpide, työtaistelutoimi      konfliktåtgärd, stridsåtgärd

työtaistelu-uhka, uhka työtaistelusta      konflikthot, ofta strejkhot, ibl. risk för konflikt/strejk

työtaisteluvaroitus      konfliktvarsel, ofta strejkvarsel

työtuomioistuin      arbetsdomstolen

täsmälakko      punktstrejk (jfr pistelakko)

täydellinen      total/obegränsad t.ex. total/obegränsad arbetskonflikt,

      strejk, lockout

U

uhkavaatimus      ultimatum

ulosmarssi      utmarsch; tåga ut (i protest)

V

valtakunnansovittelija      riksförlikningsman, (Sv.: riksmedlare)

valtakunnansovittelijain toimisto      riksförlikningsmännens byrå

varoitus      varsel (i samband med konfliktåtgärder)

varoitusaika, även varoitusilmoitusaika      varselperiod, varseltid def. den tid som måste gå från det arbetsgivaren och  riksförlikningsmannens byrå underrättas till dess strejken verkställs                    

viedä lakkoon      ta ut i strejk/konflikt (personer el. arbetsplatser)

villi lakko      vild/olaglig/olovlig (Sv.)/otillåten strejk (jfr korpilakko, laiton lakko)

virkariitalautakunta      tjänstetvistnämnden

välittäjä      medlare

välittää      medla, förlika

välitys      medling