De allmänspråkiga elektroniska ordböckerna kan indelas i olika kategorier beroende på om ordboken har en tryckt förlaga eller inte och beroende på vilken målgrupp den tryckta förlagan vänder sig till. Dessutom kan de indelas i olika grupper beroende på den teknik som används vid distributionen. De elektroniska ordböckerna kan vara tillgängliga via Internet, på diskett, som cd-rom-skivor och som olika typer av minidatorer, översättningspennor etc. Internetordböckerna kan hållas tillgängliga gratis eller mot en abonnemangsavgift. Uppdateringen av ordböckerna sker kontinuerligt via Internet eller genom kompletterande program.

Förlagan till cd-rom-skivorna utgörs i flera fall av en tryckt version av ordboken. I några fall finns ordboken endast i elektronisk form, t.ex. de ordböcker som företagen Kielikone, Sandstone och Euroword Finland har givit ut. De ordböcker som ges ut av dessa dataföretag är vanligen flerspråkiga med ett stort inslag av olika specialtermer. I några fall kan en tvåspråkig version erhållas. Bokförlagens elektroniska utgivning innehåller för närvarande tvåspråkiga versioner av de allmänspråkliga ordböckerna, men även flerspråkiga specialordböcker finns att tillgå.

Det går att urskilja olika målgrupper för de elektroniska ordböckerna. De ordböcker som bygger på tryckta förlagor vänder sig i första hand till den breda allmänheten. De ordböcker som tillhandahålls via dataföretag har olika företag som målgrupp. Båda målgrupperna förutsätts ha goda kunskaper i finska.

Sökfunktionerna i några av de elektroniska ordböckerna, t.ex. i den elektroniska versionen av Stora finsk-svenska ordboken (nedan El-su-ru), är så konstruerade att användaren kan söka i båda riktningarna.

Inga författare till de elektroniska ordböckerna har angivits på omslaget till cd-rom-förpackningarna. De författaruppgifter som finns I min litteraturlista är antingen inhämtade i direktkontakt med företaget (Kielikone) eller genom ordboksprogrammet (WSOY:s ordböcker). Dataföretagen Sandstone och Euroword Finland vägrade trots flera förfrågningar, med hänvisning till företagssekretessen, att lämna ut uppgifter om författare, granskare eller övriga medarbetare.

Bristfälliga förord

Förordet är mycket knapphändigt i alla ordböcker utom i El-su-ru och LEXIN-Lexikon för invandrare. Svenskt-finskt lexikon (Lexin). Förutom avsaknaden av författaruppgifter saknas t.ex. uppgifter om urvalet av uppslagsord, vilket basmaterial som har använts, vilken granskning ordboken har genomgått etc. I många fall saknas t.o.m. listor over de förkortningar som har använts i artiklarna. Förordet är inriktat mot den tekniska delen: vilka datortyper och vilken programvara som kan användas, hur man skall gå till väga för att kunna öppna ordboksprogrammet o.s.v. Antalet uppslagsord och indexerade uppslagsord anges antingen i förordet, på omslaget till cd-rom-skivan eller i de tryckta reklambladen alternativt på dataföretagens webbplatser (www.kielikone.fi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun); www.sandstone.fi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun); www.euroword.fi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) ).

När det gäller den tryckta ordboken kan användaren göra en viss visuell granskning, bläddra i ordboken och läsa förordet i bokhandeln för att bilda sig en uppfattning om den innehållsliga kvaliteten. För en köpare av en elektronisk ordbok kan det däremot vara svårt att göra en bedömning av den elektroniska ordbokens kvalitet utgående från de knapphändiga uppgifterna i förordet respektive manualen. Ett bra exempel på detta är Eurotranslator. En elektronisk ordbok kräver en lämplig dator och en installation av ordboken för att ordboken skall bli tillgänlig.

Jag har studerat ordböckerna i diskettform, i cd-rom-form och på Internet utgående från användarperspektivet för produktions- och receptionsordböcker (aktiva och passiva ordböcker). Därvidlag har jag undersökt strukturen på olika nivåer. Nedan följer en presentation av de sex elektroniska ordböcker som jag har granskat.

Su-ru-su

Suomi-ruotsi-suomi sanakirja har givits ut i diskett- och cd-rom-format (nedan: Su-ru-su). Den har både en finsk-svensk och svensk-finsk del. De olika delarna (den finsk-svenska och den svensk-finska delen) är klassificerade som fick-/handordböcker i den tryckta formen.

Förlaget anger i förordet att det finns 730 000 indexerade sökord och 200 000 olika uppslagsord i den. Ordboken bygger vad gäller den finsk-svenska delen på WSOY:s ordböcker för studerande: Cantell m.fl. (1995) Suomi-ruotsi opiskelusanakirja, som i sin tur bygger på Wuolle (1974) Suomalais-englantilainen sanakirja, 11:e upplagans elektroniska version Wuolle m.fl. (1996) Suomi-englanti-suomi-sanakirja. Basmaterialet för Su-ru-su genomgick en omfattande redigering av redaktörgruppen för att vara användbart för den finsk-svenska ordbokens behov. Delar av det finska basmaterialet (föråldrade uppslagsord och exempelsatser) från Wuolles ordbok ströks och moderna uppslagsord tillfogades. Även sverigefinska termer tillades. Den tryckta förlagan anges i baksidestexten innehålla 46 000 uppslagsord och uttryck.

Den svensk-finska delen bygger på Sarantola & Sarantola (1995) Ruotsi-suomi opiskelusanakirja, som i sin tur har som orddatabas Stora svensk-engelska ordboken (1988), utarbetad av Vincent Petti. Det svensk-finska basmaterialet i Su-ru-su utgörs av en sverigesvensk lexikonkorpus och det finsk-svenska basmaterialet av en finsk lexikonkorpus. Den tryckta förlagan Ruotsi-suomi opiskelusanakirja anges i förordet innehålla 62 000 uppslagsord och uttryck.

Su-ru-su ger enligt förordet förutom ekvivalenter, stilistiska och övriga metaspråkliga anvisningar, exempelsatser och fraseologi. Ordboken marknadsförs som en äkta ordbok innehållande grammatiska uppgifter för bl.a. hur oregelbundna verb böjs i svenskan. Till ordboken kan fogas egna ordlistor. Parallellt med ordboken kan olika textbehandlingsprogram användas.

Hur väl två ordböcker med ordpar (finska-svenska och svenska-finska) är samordnande, kan med fördel studeras genom att ordböckerna är i elektronisk form och sökningarna därigenom kan göras i båda ordböckerna samtidigt.

El-su-ru

Stora finsk-svenska ordboken finns i cd-rom-form (nedan El-su-ru). El-su-ru är i den tryckta versionen klassificerad som storordbok. Ordboken bygger på den tryckta förlagan av Stora finsk-svenska ordboken (Su-ru) (1997).

Huvuddelen av det finska basmaterialet i Su-ru utgörs av materialet i Suomen kielen perussanakirja (PS) (1990-1994). Kompletteringar i förhållande till PS har gjorts genom att sverigefinsk terminologi har tillfogats samt genom terminologi som tillkommit efter 1993. I förhållande till den tryckta förlagan har El-su-ru utökats med ca 2 000 nya uppslagsord sedan 1997. Språket i både den tryckta förlagan och i den elektroniska versionen har granskats av olika experter i fråga om allmänspråket och fackterminologin.

El-su-ru innehåller enligt baksidesuppgifterna på cd-rom-skivans omslag sammanlagt 1 000 000 olika sökord och 2 400 000 indexerade sökord. Den ger enligt omslagstexten till cd-rom-förpackningen möjlighet till följande sökfunktioner:

  • ·        sökningar kan riktas på ordbokens hela text
  • ·        den elektroniska ordboken kan användas tillsammans med ett textbehandlingsprogra
  •           möjligt att kopiera över ord och uttryck till användarens egen text
  • ·        de talrika länkarna mellan själva ordboksdelen och bilagorna ger t.ex. böjningen av alla svenskans oregelbundna verb som förekommer i ordboken
  • ·        som specialitet i denna ordbok böjningen av de finska uppslagsorden
  • ·        möjligt att skapa, namnge och upprätthålla flera egna ordlistor

Sökningarna kan utföras på finska, svenska, latin och enligt böjningsparadigmfunktionen i programmet. De finska artiklarna med alfabetiskt närliggande artiklar kommer vid sökning upp i ett eget ordboksfönster. Vid de svenska sökningarna anger programmet hur många förekomster av den svenska sökningen som finns i ordboken samt alla finska artiklar där det sökta uppslagsordet förekommer. Dessa uppgifter visas i en separat ruta. Detsamma gäller vid sökning på latin och vid sökning på böjningsparadigm.

Lexin

Ordboken Lexin bygger på en tryckt förlaga i en serie ordböcker för invandrare som Statens skolverk i Sverige har givit ut. Den svenska ordboksbasen är framtagen vid Institutionen för svenska språket Göteborgs universitet. Databehandlingen av den svenska ordbasen har gjorts vid Institutionen för språkvetenskaplig databehandling (Språkdata), Göteborgs universitet. Det lexikografiska underlaget är således sverigesvenskt och Sverigefinska språknämnden har redigerat det.

Ordbokens elektroniska version finns tillgänglig gratis på Internet på adressen www.skolverket.se(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun). Enligt uppgift från Sverige-finska språknämnden har ingen uppdatering skett efter år 1995. Ordboksprogrammet tillåter sökning i båda riktningarna från finska till svenska och från svenska till finska. Vid sökningen på finska får användaren de svenska artiklarna i sin helhet med svenska uppslagsord och finska ekvivalenter. Finskan övergår alltså inte till att bli källspråk, utan kvarstår på ekvivalentplats i artikeln.

Oklar målgrupp för M.O.T.

Ordboken M.O.T. Sanakirjasto Machintosh. Suomi-ruotsi-sanasto 1.0 (M.O.T.) finns på både diskett och cd-rom. Ordboken ingår i en serie av allmänspråkiga och specialiserade elektroniska ordböcker som företaget Kielikone har gett ut. Enligt företagets informationsbroschyr innehåller ordboken 55 000 finska uppslagsord och 80 000 ekvivalenter. Förkortningen M.O.T., som förekommer i serienamnet utgör enligt Jukka-Pekka Juntunen på Kielikone en förkortning av finskans ”Mikä Oli Todistettava” (’vilket skulle bevisas’). Förkortningen ansågs lämplig på grun av att den i sig har en ”betydelse” i olika språk; prepositionen mot i svenskan, franskans mot ’ord’ o.s.v.

Enligt förordet skall M.O.T. kunna användas parallellt med ett textbehandlingsprogram på samma sätt som en vanlig ordbok. Likaså kan den användas samtidigt med andra ordböcker och ekvivalenterna kan kopieras direkt till en text. Användaren kan skapa en egen kompletterande ordlista, som kan fogas till ordboken. Sökning kan ske från finska till svenska och från svenska till finska.

Vi kan genom de oklara och vacklande metaspråkliga angivelserna notera att målgruppen för ordboken inte är klart definierad, men analysen visar dock att ordboken skalll ses som en produktionsordbok för svenskan. Ordboken företer starka inkonsekvenser ii redovisningen av språkvarieteterna finlandssvenska och sverigesvenska. Grundstrukturen i ordboken ger vid handen att målgruppen bör vara finskspråkiga personer med goda kunskaper i svenska.

Allvarliga fel i Eurotranslator

Ordboken EuroTranslator. Professional CD-sanakirjaohjelma. EuroTranslator 32 professional. Suomi-Ruotsi-Suomi finns enbart i elektronisk form som cd-rom för pc. Den ingår i en serie av flerspråkiga ordböcker som enligt webbplatsen www.sandstone.fi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) i dag omfattar 13 språk: finska-svenska-engelska-tyska-franska-estniska-ryska-italienska-spanska-holländska-danska-norska-portugisiska. Ordboken kan fås med följande språkpar: finska-engelska, finska-svenska, finska-tyska, finska-franska. Den som inte har behov av alla språk kan begränsa sig till att använda delar av språkurvalet. I min undersökning har jag koncentrerat mig på språkparet finska-svenska. Min studie gäller versionen från 1999.

Uppgifter om författare, granskare och redaktörer vägrar företaget att lämna ut med hänvisning till företagssekretessen. Vilken lexikografiskt basmaterial ordboken bygger på kände företaget inte till. Enligt företaget pågår en kontinuerlig produktutveckling och granskning av terminologin.

Antalet uppslagsord anges enligt webbplatsen till 146 000 per språk, sammanlagt 1 168 000 uppslagsord. Däremot ger omslagstexten till cd-rom-skivan uppgift om att ordboken skulle ha 460 000 aitoa hakusanaa, ’460 000 äkta sökord’. Vad företaget menar med ”äkta sökord” framgår inte. Vid granskningen har jag funnit att ett stort antal uppslagsord med ekvivalenter är dubblerade eller tredubblade i de olika artiklarna. Detta innebär att uppgifterna om antalet uppslagsord är felaktiga. Vad det faktiska antalet är, förblir en oklarhet för användaren.

Ordboken saknar en separat manual. Inne i programmet ges användaranvisningar för ordboken och vilka sökfunktioner som är tillgängliga på finska. Rubrikerna i dialogrutans sökfunktioner är på svenska, vilket gör att en finsk användare som inte kan svenskt dataspråk har svårt att använda ordboken. I gengäld kan inte en icke-finskkunnig person komma in i själva programmet utan hjälp eftersom instruktionerna är på finska. Dessutom är alla omtexter (bl.a. baksidestexten till cd-rom-skivan) på finska.

Enligt företaget är ordboken tänkt att fungera som en aktiv ordbok för översättning av texter till främmande språk. Företagets syn på vad en översättning består av avspelas i baksidestexten för cd-rom-skivan enligt följande: ”QuickTrans-pikakääntäjä […] kääntää haluamasi sanan suoraan laatimaasi tekstiin” (min kursivering) ’QuickTrans-snabbtranslator  […] översätter de ord du önskar direkt i din text’ (Baksidestext till cd-rom-skivans omslag). Översättningsprocessen består således enligt detta av ”översättning av ord”.

Analysen visar att ordbokens ordartiklar utgörs av en ordlista i vilken huvuddelen av ekvivalenterna var felaktiga (felaktig ordöversättning till svenska resp. finska). I ett flertal fall sker t.o.m. byte av ordklass mellan uppslagsord och ekvivalent. Dessa mycket allvarliga fel leder obönhörligen till felaktiga översättningar i text. Ordboken uppfyller inte de kvalitetskrav som kan ställas på en finsk-svensk ordbok, varken för förståelse av text eller för översättning av text.

Absurda råöversättningar

Euroword2000 professional. Elektroninen suursanasto har i en senare version fått namnet Euroword Euroword Business Pro 2002. I min text använder jag förkortningen Euroword.

Ordboken innehåller enligt baksidesuppgiften på förpackningen till cd-rom-skivan följande språkpar: finska-engelska, finska-svenska, finska-tyska, finska-franska, finska-spanska, finska-estniska, finska-ryska, engelska-franska, engelska-ryska. Ordboken presenteras som den största elektroniska ordbok med finska som källspråk som har utgivits, och den påstås täcka en omfattande uppsättning av olika specialtermer. I min undersökning har jag koncentrerat mig på språkparet finska-svenska, i den tidigare versionen.

Uppgifter om författare, granskare och redaktörer samt vilket lexikalt/lexikografiskt basmaterial ordboken bygger på vägrar företaget Euroword Finland att lämna ut med hänvisning till företagssekretessen. Enligt försäljningschefen Sonja Mäenanttila pågår en kontinuerlig produktutveckling och granskning av terminologin.

Euroword anger som en specialfunktion följande ”Euroword esikääntää lauseen […]’ ’Euroword ger en råöversättning (eg. preliminär eller förhandsöversättning av satserna […]’. Företaget definierar emellertid inte vad en s.k. råöversättning består av.

För att testa ”råöversättningsfunktionen”, som jag tycker är en mycket intressant nyhet inom lexikografin, har jag valt exempelsatser ur El-su-ru. I min testning har jag utgått från dess exempelsatser (vänstra spalten) och deras översättningar till svenska (mittersta spalten). Den översättning som Euroword föreslår ger jag i högra spalten.

Resultatet av testningen – mies – ’man’ visas i tabell 1. Av utrymmesskäl har jag bara kunnat välja några exempelsatser ur El-su-ru.

När vi jämför exempelöversättningarna från El-su-ru och Euroword finner vi stora skillnader.

Tabell 1

Finsk exempelsats
ur artikeln mies

versttning enligt
El-su-ru

versttning enligt
Euroword

1. Hn on jo tysi mies

Han r redan en vuxen man;
(puhek) han r redan stora karlen

Han r redan absolut karl

2. Tulla miehen ikn

Bli(4) [full]vuxen som om

Ankomma mansnamn

3. Nuori komea mies

En stilig ung man

Ung attraktiv karl

4. Puhua jstak miestenkesken

Tala(1) man och man emellan

Hlla ett tal frn vilken karl
karl icke slutfrd

5. Otella mies miest vastaan

Kmpa (1) man mot man

Kmpa karl karl emot

För den svenskkunniga läsaren förefaller Eurowords översättningar obegripliga och absurda.

För att belysa problematiken ytterligare har jag i det följande tagit El-su-rus översättningar enligt ovan till underlag för en översättning till finska. Resultat visas i tabell 2.

 Tabell 2

Svenska exempelsatser ur artikeln:
Man mies

versttning till finska enligt Euroword 2000

1. a) han r redan en vuxen man

hn olemme jo [ ] aikaihmisen harja

1. b) han r redan stora karlen

hn olemme jo Iso-Belt herkkutatti

2. bli fullvuxen

herjet aikaihminen

3. en stilig ung man

man aistikas nuori harja

4. tala man och man emellan

haastaa harja ja harja keskenn

5. kmpa man mot man

kampailla harja kohden harja

Det är alldeles uppenbart att denna icke kontextuella översättningsfunktion är oanvändbar för en översättare. Den användare som inte kan svenska och finska mycket bra, kan troligen inte ens genomskåda den underliggande semantiska strukturen. Därmen kan vi konstatera att vi inte får någon som helst hjälp av översättningarna; tvärtom leder dessa s.k. råöversättningar till helt felaktiga resultat.

Ordboken innehåller alltså ett stort antal språkfel, den har felaktiga ekvivalenter, bristande samordning av uppslagsord och ekvivalenter vad gäller ordklasser, transitiva och intransitiva verb etc. Kvaliteten på de översättningar till svenska som ordboken genererar i texter är undermåliga och icke användbara för en översättare. Detta torde bl.a. bero på den bristfälliga ekvivalensen mellan uppslagsord och ekvivalent respektive exempelsatser, fraseologi och översättning av dessa. Ytterligare en delförklaring till hur översättningarna i exempelsatserna kan ha tillkommit, torde ligga i den underliggande bristfälligt redovisade och analyserade semantiska nivån med ord-för-ord-översättningar samt felaktigheter i ekvivalensen.

Sämre än på 1600-talet

De elektroniska finsk-svensk-finska ordböckerna som jag har studerat har tillkommit och utvecklats under 1990-talet. Ordböckerna har i vissa fall tryckta förlagor, i andra fall inte. De elektroniska ordböcker som har tryckta förlagor päminner till sin lexikografiska struktur om sina tryckta förlagor. De ordböcker som saknar en tryckt förlaga är till sin struktur i huvudsak ordlistor. Samtliga ordböcker är avsedda att i första hand vara produktionsordböcker.

För de elektroniska ordböckerna finns i huvudsak två utvecklingslinjer. Den ena bygger på traditionella ordböcker med tryckta förlagor, den andra bygger troligen på elektronisk excerpering av parallella översättningar, som obearbetade eller med ringa bearbetning fått bilda ordböcker. Vi kan i dessa senare ordböcker se en strukturell återgång till de flerspråkiga ordlistor som gavs ut under 1600- och 1700-talet. Antalet uppslagsord och ekvivalenter är större, mediet är ett annat och sökningen går fortare, men den lexikografiska grundstrukturen är densamma. Till skillnad från ordböckerna från 1600- och 1700-talet visar av datorföretag prodcuerade elektroniska ordlistor emellertid så stora brister i ekvivalensen mellan uppslagsord och ekvivalent att deras vederhäftighet starkt kan ifrågasättas.

 

Elektroniska ordböcker

Cantell, Ilse – Nina Matola – Brigitta Romppanen – Anja Sarantola – Tauno Sarantola – Mats-Peter Sundström (1998). Suuri Suomi-ruotsi-sanakirja / Stora finsk-svenska ordboken WIN/MAC. Cd-rom-version. Helsinki: WSOY och Timehouse/Teklacap OY.

Cantell, Ilse – Nina Martola – Birgitta Romppanen – Anja Sarantola – Tauno Sarantola – Mats-Peter Sundström (1998). Suomi-ruotsi-suomi sanakirja. WIN/MAC. Cd-rom-version. Helsinki: WSOY.

CD-Perussanakirja: uusin tieto nykysuomen sanoista (1997). Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 94. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Edita.

Ehrnbo, Paula – Marja Kallio – Margaretha Terner (1995). LEXIN-Lexikon för invandrare. Stockholm: Skolverket. Internetversion: www.skolverket.se(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

EuroTranslator Professional CD-sanakirjaohjelma. EuroTranslator 32professional. Suomi-Ruotsi-Suomi (1999). Cd-rom-version. Helsinki:VS-Com Oy. [anon.]

Euroword 2000 Professional sanakirja-ohjelmisto (1999). Cd-rom-version. Helsinki: Euroword Finland Oy. [anon.]

[Larkovirta, Hanna m.fl.] (1997). M.O.T. Sanakirjasto Machintosh. Suomi-ruotsi-sanasto 1.0. Version 1.2.1.1997. Helsinki Kielikone OY.