Sedan den första upplagan av utbildningsordlistan utkom 1997 har en hel del nya termer tillkommit i och med att utbildningslagstiftningen förnyats och nya läroplaner fastställts för såväl den allmänbildande utbildningen som för yrkesutbildningen.

Den nya upplagan
•  innehåller en mängd nya begrepp från bl.a. infor­mationstekniken och den virtuella skolan
•  har utökats med aktuell utvärderingsterminolo­gi
•  innehåller förteckningar över examina, utbildningsområden, universitet
•  innehåller den senast fastställda utbildningsstrukturen för yrkesutbildningen
•  har kompletterats med en hel del nya termer från högskole- och universitetsvärlden.

Denna upplaga bygger på materialet från den förra upplagan och många termer som t.ex. inte mera används i de nu gällande läroplanerna har fått stå kvar för att de även i framtiden kan behövas.

Den Finsk-svenska utbildningsordlistan har tillkommit i samarbete mellan Utbildningsstyrelsen och Forskningscentralen för de inhemska språken. Sofia Wallin har fungerat som redaktör för ordlistan. Den finns förutom i en tryckt version på ca 120 sidor även på Forskningscentralens webbplats: www.kotus.fi/svenska.

Syftet med ordlistan är att förenhetliga terminologin så att de nya termer som tas i bruk i finlandssvenskan ska motsvara de begrepp som används i Sverige.