Tarja Riitta Heinonen:  Idiomien leksikaalinen kuvaus kielenkäytön ja vaihtelun näkökulmasta.  (avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)Diss. Helsingin yliopisto 2013. 228 sidor.

Den 25 januari disputerade forskaren Tarja Heinonen (ordboksredaktör på Kielitoimiston sanakirja vid Institutet för de inhemska språken) på en avhandling om finska idiom. Avhandlingen har titeln Idiomien leksikaalinen kuvaus (Lexikal beskrivning av idiom) och är en undersökning av hur stor variation idiom uppvisar och i vilken grad variationen beaktas vid idiombeskrivningen i ordböcker.

Heinonen har studerat ett stort autentiskt idiommaterial och kunnat konstatera, i likhet med flera andra moderna idiomforskare, att idiomen inte alls är så fasta till sin utformning som man tidigare ansett. En svensk forskare som kommit till samma slutsats är Emma Sköldberg i avhandlingen Korten på borden (2004).

Heinonen konstaterar att variationen dock är inte är fri, utan att vissa tydliga mönster kan iakttas. För det första ska det finnas ett semantiskt eller konceptuellt samband mellan utbytbara delar. Som exempel på det kan nämnas att verbet kasta kan bytas ut mot slänga i uttrycket kasta yxan i sjön. (För att illustrera mönstren ges här svenska exempel; varianterna är belagda i autentiska texter.)  

För det andra verkar det finnas mönster för hur tillstånd, processer och orsakssammanhang alternerar. Ett idiom som anger tillstånd kan ofta modifieras till att uttrycka förändring av tillstånd (vara i knipa ~ hamna/råka i knipa), och det kan ibland finnas också en kausativ motsvarighet (sätta någon i knipa). För det tredje finns det vissa delvis produktiva mönster som är lexikalt mer eller mindre öppna. Ett sådant mönster är liknelser. Ett uttryck som smal som en sticka/en tråd/en vidja kan varieras genom att stickan osv. byts ut mot andra mått på smalhet (smal som en fotomodell/en lilja/en flaskhals osv.). Uttryckets ikoniska form kan identifieras utifrån det bekanta mönstret.

För den som är intresserad av idiom är vissa kapitel i Heinonens avhandling rena nöjesläsningen.


Nina Martola är lexikograf och föreståndare på Svenska avdelningen vid Institutet för de inhemska språken.