Språkbad påbörjades i Canada på 1960-talet, då engelskspråkiga föräldrar ville att deras barn skulle lära sig franska. Den kanadensiska språkbadsmodellen kännetecknas av att barn som har majoritetsspråket som modersmål blir badade i minoritetsspråket. Denna språkbadsmodell som undervisningsmetod har sedan 1987 tillämpats även i Finland.

Språkbadsverksamheten i Vasa påbörjades av forskare och annan personal vid Institutionen för nordiska språk vid Vasa universitet, och dessa har inom det s.k. Språkbadsprojektet samlat in diverse material om språkbadseleverna och deras utveckling. Sedan 1997 har projektet fungerat under namnet Centret för språkbad och flerspråkighet, även kallat Språkbadscentret eller Centret inom institutionen.  

Den forskning som har gjorts om språkbaden i Vasa har baserat sig på det material som Språkbadscentret har samlat in under drygt 15 år. Hittills har det dock inte funnits någon sammanställning över det insamlade materialet. Nu har Nina Ollila i Språkbadsprojektets test och annat material 19872002 gjort en systematisk sammanställning av det material som samlats in under åren 19872002. Huvudsyftet med studien är att deskriptivt katalogisera materialet så att alla som är intresserade ska kunna använda redovisningen som en handbok för informationssökning om språkbad.

Största delen av det insamlade materialet består av tester som har utförts för ett bestämt ändamål. Ollila har i sin studie systematiskt katalogiserat uppgifter om dessa tester. Uppgifterna visar bland annat var testerna har gjorts, vad de handlat om, när de är gjorda, vem som har gjort dem och vilka som har testats samt om materialet är behandlat.Förutom att kartläggningen ger en bra uppfattning om till vilka ändamål materialet tidigare har använts, ger den också idéer om vilka forskningsområden man i framtiden kan använda materialet till.

Språkbadsprojektets test och material 1987-2002 riktar sig till forskare och studerande som närmare vill bekanta sig med vad som gjorts vid Språkbadscentret och som kan använda materialet för olika syften. Sammanställningen ger en möjlighet också för språkbadslärare och föräldrar att se vad som gjorts under åren.

 

Nina Ollila: Språkbadsprojektets test och annat material 19872002. En deskriptiv genomgång. Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 100. Vasa 2003. 177 s. ISBN 952-476-005-3.