De flesta känner till att Estland har en svensk­talande minoritet, men hur många vet att t.ex. Obbholmen och Birkas ligger i Estland? Inte bara Estlandsresenärer har länge efterlyst en populärvetenskaplig översikt över de viktigaste svenska ortnamnens språkliga, historiska och kulturella bakgrund i svenskbygderna i Estland.

Själv kallar författaren Marianne Blomqvist boken för en guide och säger att hon i första hand valt att redogöra för de namn som man som utlänning oftast kommer i kontakt med, eftersom hon varit tvungen att sovra en hel del. Guiden lämpar sig för alla som är intresserade av namn, etymologi och kulturhistoria. 

För att nå en så bred publik som möjligt är kommentarerna skrivna på fyra språk, nämligen svenska, finska, estniska och engelska. De över 250 ortnamn som ingår i guiden är klassificerade enligt öar, städer, byar, naturnamn, herrgårdar, hamnar, fyrar m.m. och presenteras i alfabetisk ordning under varje rubrik. Guiden innehåller också ett antal kulturhistoriska kartor över Estlands svenskbygder och ett separat namnregister i slutet. 

 Silva Lindberg

 

Marianne Blomqvist: Svenska ortnamn i Estland med svenska motsvarigheter. Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner. Volym 158. Ekenäs 2000. 167 s.