Språk i Norden 2010. Tema: Språknormering och teckenspråk.

Årsskriften för språknämnderna i Norden, Språk i Norden, har kommit ut med ett nytt nummer. Språk i Norden 2010 innehåller framför allt artiklar som baserar sig på de föredrag som hölls på Nordiska språkmötet i Borgå i september 2009. Temat för konferensen var Den nordiska språkvårdens principer och praktiker.

Språk i Norden 2010 innehåller 17 artiklar som behandlar många olika ämnen. I en av artiklarna diskuteras likheter och olikheter mellan den sverigefinska och den finlandssvenska språkvården. De samiska språken behandlas i två olika artiklar: i den ena presenteras den nordsamiska språkvården och i den andra diskuterar författaren revitaliseringen av skoltsamiskan. Teckenspråket tas upp i två artiklar. Arbetet med en ordbok över det danska teckenspråket presenteras i den ena och i den andra artikeln ges en historisk tillbakablick på normeringen av de tecknade språken i Finland. Därtill presenteras i en av artiklarna arbetet med redigeringen av språkfrågor på Språkrådet i Sverige inför publicering av dem på nätet och i Språktidningen. Boken innehåller också flera artiklar om språkpolitik ur olika synvinklar.

I slutet av boken finns en översikt av språklitteratur som kom ut i Norden under år 2009.

Språk i Norden ges ut med stöd av Nordisk Sprogkoordination och har kommit ut sedan 1970 under det nuvarande namnet.

Språk i Norden 2010 kan beställas från Forskningscentralen för de inhemska språken och kostar 10 euro. Beställningar tas emot av pia.westerberg@focis.fi.