Forskare och studerande vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet har tillsammans med sakkunniga inom medievärldens olika delområden sammanställt antologin Svenska medier i Finland (redigerad av Tom Moring och Andrea Nordqvist), som behandlar den finlandssvenska medievärlden och den finlandssvenska publikens medievanor.

Finlandssvenskarna är av vana flitiga mediekonsumenter. Men vad beror det på att finlandssvenskarna läser fler tidningar än någon annan folkgrupp inom EU? Hur är våra finlandssvenska medier uppbyggda, och vem äger dem? Hur används medierna i tvåspråkiga familjer – vad är det som gör att man väljer de kanaler man tittar eller lyssnar på? Ja, vad är egentligen en tvåspråkig familj? Och vad spelar medierna för roll för identiteten och språket?

Dessa och ett flertal andra medierelaterade frågor diskuteras i volymen och en del av artiklarna kan jag rekommendera för den lingvistiskt inriktade läsaren. I den inledande artikeln Svenskfinland – ett världsrekord i medier, skriven av Tom Moring och Ullamaija Kivikuru, diskuteras bland annat finlandssvenskarnas ställning som minoritet i Finland samt frågor om den språkliga identiteten. Andrea Nordqvist redovisar för undersökningar om tvåspråkiga finlandssvenskars tidningsvanoroch deras radio- och TV-bruk, och Ann-Charlotte Helenius ser närmare på språkval i tvåspråkiga familjer. Maria Wasström skriver i sin artikel om det särpräglade medielandskapet Åland, där medieutbudet från såväl Sverige som Finland är stort och där nästan hela befolkningen parallellt läser två lokaltidningar.

 

Svenska medier i Finland, Tom Moring & Andrea Nordqvist (red.). SSKH Skrifter nr 13, Helsingfors 2002. ISBN 952-10-0350-2, 238 s.