Den engagerade modersmålsläraren – ständigt på jakt efter nya undervisningsmetoder och idéer – har en ny källa att ösa ur i Anna-Lena Østerns Svenska med sting!, där hon redogör för flera års forskning och praktisk erfarenhet från det moders­målsdidaktiska fältet. Østern är lärarutbildare och professor i modersmålets didaktik vid Åbo Akademis pedagogiska fakultet i Vasa. Tanken på boken lär ha uppstått 1997 under en fortbildningsdag för lärare i våra språköar, där frågor om hur man som lärare ska kunna entusiasmera elever att utveckla en nyansrik och levande svenska ställdes henne. Østern satte sig ner och påbörjade det mångåriga arbetet som skett i samarbete med utbildningsstyrelsen, som är utgivare av boken. Hon har delvis tagit hjälp av ett antal medförfattare som inom några specialområden tar upp frågor kring tvåspråkighet, den språkliga heterogeniteten i våra finlandssvenska skolor samt olika slag av textpedagogik i klassrummet. Intrycket blir, trots de olika rösterna, samlat och enhetligt. 

Hennes huvudfrågeställning i boken är hur lärarna kan utveckla en språkpedagogik som stöder elevernas språkutveckling och ger dem de rätta redskapen för att arbeta med egna och andras texter. Hon har ett sociokulturellt perspektiv där hon ser språk och kulturell kontext i en ständig dialog med varandra.

Boken är indelad i tre större block. De mera praktiskt inriktade kapitlen om bl.a. storyline, processdrama och temabaserad undervisning återfinns i den tredje och sista delen ”Textens (tomma) rum”, vilken föregås av de mera teoretiska delarna ”Attityder och motivation” och ”Text­pedagogik”. I dessa två delar avhandlas några generella perspektiv på modersmål och litteratur samt principer för didaktiskt tänkande i modersmål, litteratur och drama.

Med boken följer en CD där en del av bokens texter fått röst av både vuxna och barn. En diger litteraturlista avslutar boken och med hjälp av den ges man möjlighet att själv gå vidare och fördjupa sig i de teman som väckt intresse och frågor. Boken inrymmer både sådant som breddar bakgrundskunskaperna kring ämnet språkundervisning och inspirerar till metoddiskussioner. Den innehåller dessutom sådant som kan utgöra praktiskt arbetsmaterial i det finlandssvenska klassrummet.

 

Anna-Lena Østern: Svenska med sting! Didaktisk handledning med tyngdpunkt på modersmål, litteratur och drama. Utbildningsstyrelsen 2001. ISBN 952-13-1176-2, 320 s.