Idiom hör till de roliga men samtidigt svåra sakerna att lära sig i ett främmande språk. Idiom ger språket färg och liv, men kräver att man behärskar dem till fullo för att de ska fungera. Vad utmärker en ful fisk och hurdan är den som är tappad bakom en vagn? Boken Svår svenska. Idiom och slang i urval av Anna Hallström och Urban Östberg är en praktisk övningsbok för den som vill berika sitt ordförråd med de vanligaste idiomen och slang­uttrycken i svenskan. I första hand är boken avsedd för studenter som läser svenska som främmande språk, men speciellt i Finland kan den säkert användas med behåll också i modersmåls­under­visningen för svenska elever.

Boken är uppdelad i tre delar: idiom, ord­par och slang. Idiomen presenteras i grupper om sju, med en förklaring av varje uttryck, t.ex. komma på grön kvist = få det bra ekonomiskt. Efter det följer övningar där studenten ska kombinera idiomen med rätt definition och kunna sätta in dem i meningar. Med jämna mellanrum följer repetition av de uttryck som behandlats, i form av flervals­uppgifter. I slutet av boken finns facit till övning­arna. Ordparen och slanguttrycken presenteras i stort sett enligt samma principer. På det här sättet går boken igenom drygt 300 idiomatiska uttryck och ett hundratal slangord. Bland idiomen finns allmänna, välkända uttryck som tids nog, närmare­ bestämt, vara på upphällningen och vädra morgonluft. En speciell grupp utgörs av uttryck som rubricerats Från topp till tå, dvs. idiom där en kroppsdel ingår, som vara idel öra, bjuda någon med armbågen eller leva ur hand i mun. Ordparen upptar vanliga paruttryck som av och an, ris och ros och stick i stäv. Slangdelen  tar upp utpräglat vardagliga men ändå relativt allmänt kända ord som jycke, knega och kvadda.

Det är synd att boken saknar register – det innebär att det är svårt att överblicka idiomen eller enkelt kontrollera om ett visst uttryck finns med och vad det betyder. Förutom gruppen Från topp till tå har idiomen inte heller ordnats enligt något tema. Det kunde vara en fördel att samla alla uttryck som t.ex. uttrycker en svår situation. Nu finns råka ur askan i elden och råka i klistret i skilda grupper, trots att det kunde vara motiverat att presentera dem tillsammans. Boken är också formgiven som en typisk övningsbok med tätt mellan de olika textblocken, som inte skiljer sig layoutmässigt från varandra. En sådan här bok hade enkelt kunnat livas upp med några roliga illustrationer som anknyter till innehållet.

Inriktningen på allmänna ord och uttryck är klar, vilket är förståeligt med tanke på den huvudsakliga målgruppen, utländska studenter. Övningarna i boken erbjuder inga större utmaning­ar för vuxna läsare med svenska som modersmål, men de flesta får säkert åtminstone någon aha-upplevelse av att läsa idiom- och ordlistorna. För finskspråkiga studenter är boken däremot en guldgruva, och den borde också gå att använda i svenska skolor på högstadienivå. Speciellt i trakter där svenskan är utsatt, kan det vara motiverat att låta finlandssvenska elever träna upp ett mer uttrycksfullt ordförråd med hjälp av övningarna. Några av slanguttrycken kan kännas utpräglat sverigesvenska, men de flesta är så allmänna att de troligen används nästan lika flitigt här som i Sverige. Facit till övningarna gör dessutom att boken bör gå att använda också för självstudier.

Trots en del mindre brister är Svår svenska en bok som säkert kommer att uppskattas av alla som vill berika sin svenska, och den kommer säkert att användas flitigt i svenskundervisningen på universiteten i Finland.                                               

 

Hallström, Anna och Östberg, Urban: Svår svenska. Idiom och slang i urval. Studentlitteratur 1998. 111 sidor.