Årets nummer av Folkmålsstudier (FMS) diskuterar olika språkvetenskapliga metoder inom språkforskningen. Hösten 2012 arrangerade Föreningen för nordisk filologi ett symposium som behandlade språkvetenskapliga metoder, och tre av artiklarna i FMS baserar sig på föredrag som hölls på symposiet.

Förutom dessa innehåller FMS 52 också lectio praecursoria från tre disputationer inom ämnet nordiska språk 2013, nämligen Sofie Henricsons, Eeva-Liisa Nyqvists och Anders Stendahls lectior. (Språkbruk har presenterat dessa avhandlingar i tidigare nummer.) Henricson undersökte svenskan på svenska språköar i Finland, Nyqvist species och artikelbruk i finskspråkiga grundskolelevers inlärarsvenska, och Stendahl användningen av en som indefinit artikel i fornsvenskan.

Som vanligt ingår också recensioner. Boken kan bland annat beställas från Vetenskapsbokhandeln i Helsingfors.