I förordet till boken Tänkta termer sägs det att boken är avsedd att vara ett bidrag till diskussionen om terminologiarbetet och terminologins betydelse i Norden. Boken är ett samarbete mellan personer som på olika instanser arbetar med terminologi i de nordiska länderna. ”För att kunna försvara och säkerställa de egna språkens status i en internationell referensram har de nordiska länderna under en längre tid satsat på terminologiarbete. Detta arbete blir ännu viktigare i framtiden då de språkpolitiska besluten avgör hur vi nordbor motarbetar domänförlust – inte minst genom att vi satsar på våra fackspråk.”

Boken har getts ut av Vakki rf i Vasa, forskarföreningen för översättning, fackspråklig kommunikation och flerspråkighet vid Vasa universitet. Verksamheten vid Vasa universitet har under det senaste året drabbats av besparingar och det finns planer på att flytta de språkvetenskapliga studierna till Jyväskylä universitet. Man kan inte annat än hoppas att den terminologiska forskningen i Finland ska bestå.

Boken består av tolv artiklar som belyser term- och terminologiarbetet både på mikro- och makroplanet. Terminologicentrum TNC:s mångåriga VD Anna-Lena Bucher ger en överblick av vad terminologisk medvetenhet och terminologi handlar om, och vilken nytta terminologiarbetet har i vårt samhälle. Hösten 2014 visade det sig att den svenska regeringen ville minska bidraget till TNC med 4 miljoner kronor, och det här hotade TNC:s fortsatta arbete. Budgetpropositionen orsakade emellertid stor uppståndelse och debatt i medierna och hotet avvärjdes, åtminstone för denna gång. Anna-Lena Buchers artikel är ett mycket viktigt inlägg i diskussionen och borde läsas av alla som jobbar med språk. TNC fyller 75 år i år.

Tänkta termer kan också läsas på nätet på adressen www.vakki.net/publications/start_sve.html.