Efter flera års utvecklingsarbete är det i höstens studentskrivningar premiär för det digitala modersmålsprovet. Provet består liksom det gamla provet av två delprov. Det som tidigare hette textkompetensprov heter nu läskompetensprov och det som tidigare hette essäprov heter nu skrivkompetensprov. Benämningarna och tyngdpunkterna är anpassade till en ny multimodal textvärld, men modersmålsprovets gamla traditioner lever starkt vidare i det nya provet.

Det nya provet skrivs på dator. Det här påverkar kanske mest skrivprocessen och det material som kan utnyttjas i provet. Examinanderna kan bearbeta sina texter betydligt lättare än tidigare och det går att utnyttja audiovisuellt material, utdrag ur tv-program, reklamfilmer, filmklipp och olika slags ljudklipp, t.ex. radioprogram i provet.

Inga färdiga rubriker

Traditionella texter försvinner inte; skönlitteraturen har vid sidan av medie- och facktexter reserverats en egen plats i läskompetensprovet. I skrivkompetensprovet finns det inte längre färdigt givna rubriker som det tidigare har funnits i essäprovet. Examinanderna ges mer frihet än tidigare. Det gäller att inom ett övergripande tema själv vinkla sin text och välja material som passar texten.

En del modersmålslärare har varit oroliga för vad de förutsätts behärska när det gäller det multimodala materialet. En viss trygghet ger det faktum att det nya provet trots allt är kopplat till läroämnet modersmål och litteratur.

Aktuella och generella kompetenser

Särskilt på finska sidan har det förekommit kritik mot att språkriktigheten inte har samma tyngd som tidigare i läskompetensprovet. Förväntningen är fortfarande standardsvenska, men i läskompetensprovet ligger fokus mer på att kunna läsa och förstå det lästa än på språkdräkten. I skrivkompetensprovet bedöms däremot språkriktigheten. 

Modersmålsprovet är liksom hela modersmålsämnet alltid bundet till det som sker i vår omvärld och samtid. Texterna som produceras i dag och som vi förväntas förstå har förändrats mycket under de senaste åren. Men hur mycket har de gamla grundprinciperna för läsande och skrivande egentligen förändrats? Kanske inte så mycket. När modersmålsprovet nu förnyas kan det ses som ett försök att både fånga upp de kompetenser som behövs i dagens värld och mer generella kompetenser som alltid varit viktiga.