”Jag kan säga allt det jag vill på mitt modersmål; på ett främmande språk kan jag endast säga det jag kan”. Så sade Vigdís Finnbogadóttir, ambassadör på UNESCO Goodwill, och presenterade därigenom temat för Nordiska ministerrådets konferens ”Nordiskt språk – språk i Norden” som ordnades 27–28.4 i Danmark. Betydelsen av kunskaper i främmande språk kan inte överdrivas – för oss nordbor gäller det såväl de nordiska grannspråken som andra främmande språk.

Språkexperterna som deltog i konferensen var eniga om att den nuvarande undervisningen i de nordiska grannspråken inte är tillräcklig och även om det har gjorts mycket för att den ska förbättras kan det alldeles säkert göras mer. Helst borde undervisningen i svenska, norska och danska inledas redan på första klass. Det skulle inte bara förbättra elevernas kunskaper i de nordiska språken, utan det skulle även ge dem bättre förutsättningar att senare lära sig andra främmande språk, t.ex. engelska. Ju tidigare grannspråksundervisningen inleds, desto bättre alltså – men samtidigt betonade Vigdís Finnbogadóttir betydelsen av att först behärska sitt modersmål.