I alla språk finns olika slag av fasta uttryck. En grupp sådana uttryck är idiomen, som kan definieras på följande sätt: ”två eller flera ord som tillsammans betyder något annat än vad orden gör ensamma”. Som exempel kan vi ta uttrycket komma på grön kvist, som ju inte har någonting med gröna kvistar att göra utan helt enkelt betyder ’få det ekonomiskt bra’.

Idiomen representerar ett slags djupnivå i behärskningen av ett språk, en nivå som kan bereda svårigheter för personer med annat modersmål. Bland annat med tanke på invandrare som lär sig svenska har därför Hans Luthman, pedagog med lång erfarenhet av arbete med svenska som andraspråk, sammanställt en lättfattlig ordbok med hela 4 500 svenska vardagsidiom. Det är en imponerande mängd uttrycksfulla fraser, allt från Har man sagt A får man säga B till Övning ger färdighet, som nu finns inom samma pärmar!

Ordboken är uppbyggdså att ett av orden i varje idiom tjänar som kursiverat sökord och idiomen har ordnats i alfabetisk ordning enligt sökorden. En del idiom har två sökord så kan till exempel vårt exempelidiom komma på grön kvist hittas både på grön och på kvist. Frågan är ändå om det alltid är självklart vilket ord man ska söka på; idiomet stoppa något i egen ficka hittas till exempel enbart under ficka, inte under stoppa eller egen.

Efter varje idiom följer en förklaring i två steg (förklaringen till komma på grön kvist lyder ’få gott om pengar; få det ekonomiskt bra’) och sedan ett exempel på idiomet använt i en vardagsnära kontext (Mannen hade kommit på grön kvist genom en hel del lyckosamma affärer). En möjlighet till jäm­förelse mellan synonyma uttryck erbjuds genom att vissa av idi­omen förklaras med hjälp av andra idiom som också kan hittas under egna sökord i boken. Så förklaras till exempel hela klabbet med det synonyma idiomet rubb och stubb, som också kan slås upp på rubb.

Några redogörelser för idiomens etymologi och historia ingår inte i boken, men så är syftet också uttalat pragmatiskt: boken är avsedd som hjälp för dem som vill lära sig svenska så bra som möjligt. Meningen är att den dels ska definiera idiomen så väl att varje risk för feltolkningar undanröjs, dels erbjuda möjlighet till studier kring synonyma eller motsvarande idiom.

Ordboken kan säkert användas inte enbart för undervisning i svenska som andraspråk utan också i modersmålsundervisningen till exempel i våra finlandssvenska skolor. Till ordboken hör en övningsbok som det enligt författaren tar två till tre månader att arbeta sig igenom.

 

Hans Luthman: Svenska idiom. Andra upplagan. Hans Luthman och Folkuniversitets förlag 2002. 181 sidor. ISBN 91-7434-577-X