Mona Forsskåhl: Konstruktioner i interaktion. de e som resurs i samtal. Studier i nordisk filologi 83. Utgivna genom Ann-Marie Ivars. Svenska litteratursällskapet i Finland.

Uttrycket de e är en praktisk liten sträng som används på många olika sätt i samtal på svenska. Samtalsdeltagare börjar gärna sina turer med de e eftersom det visar för de andra att personen i fråga vill ha turen, utan att egentligen styra in de andra deltagarnas tankebanor på något specifikt. Men strängen de e kan också användas inne i en längre tur eller i slutet av en tur, och då för alldeles specifika funktioner: inne i turen för att parentetiskt specificera eller ge ett omdöme om något som omtalats tidigare i turen, som avslutning på en längre tur för att antyda att talaren har en åsikt om det tidigare sagda. I sin undersökning analyserar Mona Forsskåhl utdrag från olika typer av samtal och resultaten av analysen sammanför hon i en konstruktionsgrammatisk beskrivningsmodell. I modellen särskiljs elva grammatiska konstruktioner och sju så kallade interaktionella konstruktioner, länkade till varandra på olika sätt.
  
Mona Forsskåhl är filosofie doktor och lektor i svenska vid Hanken, Svenska handelshögskolan i Helsingfors. Hon disputerade 2008 på en elektronisk avhandlingsversion av denna bok vid institutionen för nordiska språk vid Helsingfors universitet. Hon har tidigare publicerat forskning om finlandssvensk ungdomsslang, bl.a. Mitt emellan eller strax utanför. Språkkontakt i finlandssvensk slang (2005). I antologin Konstruktioner i finlandssvensk syntax, utgiven av Svenska litteratursällskapet (2009), medverkar hon med artikeln ”Frasen de e bra i samtal på svenska”.